سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من ؛ سلام بر تو ای پاره ی پیکر پیامبر ؛ سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر ؛ سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران ؛ آقا جان !  نامت برای من همواره قرین خاطراتی است که از نور آکنده است . رواق های دل گشای مزارت  و کاشی هایی که نور آفتاب جمالت در آن ستاره های درخشان تلالو می باشد  و سنگ هایی که پرسخن ترین سنگ های عالمند و با تمام زائران تو راز می گویند  و حوض هایی که فواره های معرفت آدمیان در آن می جوشند و گلدسته هایی که اشاره ی همیشه ی توست به آسمان الهی…

سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من ؛ سلام بر تو ای پاره ی پیکر پیامبر ؛ سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر ؛ سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران ؛ آقا جان ! نامت برای من همواره قرین خاطراتی است که از نور آکنده است . رواق های دل گشای مزارت و کاشی هایی که نور آفتاب جمالت در آن ستاره های درخشان تلالو می باشد و سنگ هایی که پرسخن ترین سنگ های عالمند و با تمام زائران تو راز می گویند و حوض هایی که فواره های معرفت آدمیان در آن می جوشند و گلدسته هایی که اشاره ی همیشه ی توست به آسمان الهی…

Sahra Elahi عزیز مصر

Sahra Elahi عزیز مصر

Sahra Elahi  تقدیم به شهدای تفحص  نماهنگ " نشانی "ترانه از عبدالجبارکاکا...

Sahra Elahi تقدیم به شهدای تفحص نماهنگ " نشانی "ترانه از عبدالجبارکاکا...

بعد علی خاک بر سر این روزگار

بعد علی خاک بر سر این روزگار

دست نوشته های شهید مرتضی آوینی

دست نوشته های شهید مرتضی آوینی

Pinterest
Search