Pinterest
For high-quality digital printing and large format printing services choose DesigntoPrint.com.  Employing latest digital printing techniques and formatting tools,  DesigntoPrint.com is a new-age design creators. www.designtoprint.com

For high-quality digital printing and large format printing services choose DesigntoPrint.com. Employing latest digital printing techniques and formatting tools, DesigntoPrint.com is a new-age design creators. www.designtoprint.com

vurtual: Sunset in Tahaggart (by zoomion) - It Is What It Is

vurtual: Sunset in Tahaggart (by zoomion) (It Is What It Is)

Breathtaking purple skies of Prague. This is the Charles bridge heading over to Old Town- cool city!

Breathtaking purple skies of Prague. This is the Charles bridge heading over to Old Town- cool city!

Oklahoma...stunning sunsets & sunrises to be seen in this state. If you don't believe me, go take a look for yourself...you won't be disappointed.

Oklahoma...stunning sunsets & sunrises to be seen in this state. If you don't believe me, go take a look for yourself...you won't be disappointed.

Ashikaga Flower Park, Tochigi, Japan by Noe Arai #藤 #Wisteria

Ashikaga Flower Park, Tochigi, Japan by Noe Arai #藤 #Wisteria

" ... Đi tìm sự bình-an sống những ngày cuối đời bình-lặng và thanh-thản.  Luôn thao-thức với nghĩ-suy cho quê-hương.  <'Ama H'Thúy'>. "La Cigogne de la Rivière Pă (Ayun-Pă)".  <'ÐôngfươngBấtbại'>. "Cánh Cò bên bờ Sông-Ba".

" ... Đi tìm sự bình-an sống những ngày cuối đời bình-lặng và thanh-thản. Luôn thao-thức với nghĩ-suy cho quê-hương. <'Ama H'Thúy'>. "La Cigogne de la Rivière Pă (Ayun-Pă)". <'ÐôngfươngBấtbại'>. "Cánh Cò bên bờ Sông-Ba".