-Waterring Can-

-Waterring Can-

test Khung ảnh lần 14 ....

test Khung ảnh lần 14 ....

BAYMAX-Big Hero 6-pSx d:)

BAYMAX-Big Hero 6-pSx d:)

popup 90* (vẽ tay)

popup 90* (vẽ tay)

pSx

pSx

chồi cây-cảm hứng vẽ tay trên lớp (20-11)

chồi cây-cảm hứng vẽ tay trên lớp (20-11)

.bức tranh thứ 2 khi mới học  Photoshop.

.bức tranh thứ 2 khi mới học Photoshop.

11-20

11-20

Bìa Piggy

Bìa Piggy

Pinterest
Search