Pinterest

Explore these ideas and much more!

Պատվերի դադարեցումը ●Եթե ինչ-որ պատճառով Դուք ցանկանում եք դադարեցնել կամ փոփոխություն մտցնել Ձեր պատվերում, ապա խնդրում ենք հնարավորինս շուտ մեզ տեղեկացնել այդ մասին: Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է առնվազն 24 ժամ առաջ զգուշացնել պատվերի փոփոխման կամ չեղյալ համարելու մասին մինչև պատվերի պատրաստ լինելը։ ●Պատվերը դադարեցնելու դեպքում հաճախորդը կստանա գումարի 90% փոխհատուցում:

Պատվերի դադարեցումը ●Եթե ինչ-որ պատճառով Դուք ցանկանում եք դադարեցնել կամ փոփոխություն մտցնել Ձեր պատվերում, ապա խնդրում ենք հնարավորինս շուտ մեզ տեղեկացնել այդ մասին: Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է առնվազն 24 ժամ առաջ զգուշացնել պատվերի փոփոխման կամ չեղյալ համարելու մասին մինչև պատվերի պատրաստ լինելը։ ●Պատվերը դադարեցնելու դեպքում հաճախորդը կստանա գումարի 90% փոխհատուցում:

Hands on Reading

Hands on Reading

Hands On

Don't leave me hanging by Glen Noble

Don't leave me hanging

Unused branding mark from

The best hack for converting your VHS to DVD. Southtree converts them to DVD or thumb drive. Simply collect and mail them to us to digitize. In a few weeks we'll return the originals with new digital copies so you can enjoy with friends and family.

Southtree converts your home movies to dvd. We can transfer any type of tape or film into crystal clear digital.

Vision Sketches: Sharing the Journey by Sandra Walter, Creative Evolution December 2015 Blessings Beloved Light Tribe, Gatekeepers are opening today for the Solstice through Christmas week pas.

7 questions sur le contrôle d'internet sous l'état d'urgence - L'Obs

7 questions sur le contrôle d'internet sous l'état d'urgence

7 questions sur le contrôle d'internet sous l'état d'urgence - L'Obs

Flat Colour inspiration for web design via infinpixels #webdesign #flatdesign LOVING IT!!!

Flat Colour inspiration for web design via infinpixels. Could be a good color pallet for tablet magazine

Pre-designed logo 6948: Double Arrow D Logo

Pre-designed logo Double Arrow D Logo

Shading Letters in Illustrator by Jake Bartlett #Design Popular #Dribbble #shots

Shading Letters in Illustrator

Create a Simple Aesthetically Pleasing Logo for Cannabis Company by rikiraH

Create a Simple Aesthetically Pleasing Logo for Cannabis Company Light neutrals Retail by rikiraH

Connect Logo Design Inspiration Template by PixaSquare on @creativemarket #logo #design #inspiration #modern #minimal

Connect Logo Template

Connect Logo Design Inspiration Template by PixaSquare on

Create a modern logo for an artificial intelligence company by 6=C_kayle

Create a modern logo for an artificial intelligence company by

SW: Reminiscent of one of our exercises, which i enjoyed. I am always needing to be reminded to think out of the box with design and this is a good example of doing so in a simple way. - Ji Lee creates typographic illustrations that cleverly relate to the words themselves for his Word as Image series.

Playful Lettering Alterations Transform Ordinary Words into Clever Illustrations

Typography + Fonts // Ji Lee creates typographic illustrations that cleverly relate to the words themselves for his Word as Image series.

Boom des sites censurés par les autorités françaises (Génération-NT)

Boom des sites censurés par les autorités françaises (Génération-NT)