Explore these ideas and much more!

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم تا دیگران گرم شوند چه انسان شریفی هستیم http://holakoueearchive.co

متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم تا دیگران گرم شوند چه انسان شریفی هستیم http://holakoueearchive.co

تفاوت دنیای علم و فلسفه در این است که دنیای علم آجر را روی آجر می گذارد و بالا می رود ولی جهان فلسفه قدم می زند. http://holakoueearchive.co

تفاوت دنیای علم و فلسفه در این است که دنیای علم آجر را روی آجر می گذارد و بالا می رود ولی جهان فلسفه قدم می زند. http://holakoueearchive.co

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم. http://holakoueearchive.co

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم. http://holakoueearchive.co

برای لغت حرمت نفس جانشین دیگری را نمی توان به کار برد برای اینکه رسیدن به تقدس نفس است و آنچه که خود واقعی من است http://holakoueearchive.co

برای لغت حرمت نفس جانشین دیگری را نمی توان به کار برد برای اینکه رسیدن به تقدس نفس است و آنچه که خود واقعی من است http://holakoueearchive.co

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search