Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Draw Or, Win Draw and more!

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Mã Fen: 4ka3/3P5/5P3/C8/R5b2/P7c/3n5/3AB4/9/1rB1KA3 Answer: http://bit.ly/1TdQW91

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: 4P4/r2ka4/9/2R6/9/9/9/9/9/3AK4 Answer: http://ift.tt/298xs5v

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Giản dịch thắng thế tàn cục Fen: 2e1k1PP1/4a1R2/4eaH1r/9/9/2R6/9/3p5/2hr5/3AK4 Answer: http://ift.tt/1XttRQw

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 3k2e2/4a4/4ea3/4P4/9/2E3E2/4C4/9/4A4/4K4 Answer: http://ift.tt/2f10mGx

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4k4/3Pa4/5a3/9/5N3/9/9/6p2/5K3/9 Answer: http://ift.tt/2dw3ycO

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Lạn Kha Thần Cơ Fen: 4ca3/3kaP3/4e4/2p1p4/2P1h4/1C1C5/2H6/9/4p1p2/5K3 Answer: http://ift.tt/2epFGJi

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 4k4/4a4/9/9/9/8n/9/6R2/4A4/3AK1Br1 Answer: http://ift.tt/2doYvXj