Explore these ideas and much more!

‏« ﻣﻦ ﺍﺧﻠﺺ ﻟﻠﻪ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻲ‏(ﺍﻟﻲ‏) ﻟﺴﺎﻧﻪ ‏» ﻫﺮﻛﺲ ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﺯ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. / سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی

‏« ﻣﻦ ﺍﺧﻠﺺ ﻟﻠﻪ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻲ‏(ﺍﻟﻲ‏) ﻟﺴﺎﻧﻪ ‏» ﻫﺮﻛﺲ ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﺯ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ. / سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی

ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻣﺼﺮﻋﯽ ﺷﯿﻮﺍ، ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ‏« ﻣﻨﻢ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺁﻥ ﻟﯿﻼ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻟﯿﻼﺳﺖ ﻣﺠﻨﻮﻧﺶ‏» ● ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻼﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﻣﯿﮕﻮﻧﺶ ● ﺑﺮ ﺁﺭ ﺍﺯ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺪﯾﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻓﺴﻮﻧﺶ! ● ﻧﻮﺍﯾﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﻣﺤﺒﺖ، ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮﮐﻦ، ﮐﺰﯾﻦ ﺁﻭﺍ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﯽ ﺯ ﮔﺮﺩﺵﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻭﻧﺶ ● ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﻭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺒﺖ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺒﯿﺨﻮﻧﺶ ● ﺯ ﻋﺸﻖ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻦ، ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﯽ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﺯﺩ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﺶ، ● ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺁﻭﯾﺰ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ…

ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻣﺼﺮﻋﯽ ﺷﯿﻮﺍ، ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ‏« ﻣﻨﻢ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺁﻥ ﻟﯿﻼ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻟﯿﻼﺳﺖ ﻣﺠﻨﻮﻧﺶ‏» ● ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻼﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﻣﯿﮕﻮﻧﺶ ● ﺑﺮ ﺁﺭ ﺍﺯ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺪﯾﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻓﺴﻮﻧﺶ! ● ﻧﻮﺍﯾﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﻣﺤﺒﺖ، ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮﮐﻦ، ﮐﺰﯾﻦ ﺁﻭﺍ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﯽ ﺯ ﮔﺮﺩﺵﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻭﻧﺶ ● ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﻭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺒﺖ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺒﯿﺨﻮﻧﺶ ● ﺯ ﻋﺸﻖ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻦ، ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﯽ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﺯﺩ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﺶ، ● ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺁﻭﯾﺰ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ…

ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻡ/ ﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ نه ﻧﯽﺷﮑﻨﻢ ﺷﮑﺮ ﺑﺮﻡ

ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻡ/ ﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ نه ﻧﯽﺷﮑﻨﻢ ﺷﮑﺮ ﺑﺮﻡ

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﯼ ﯾُﻨَﺰِّﻝُ ﻋَﻠَﯽ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺁﯾَﺎﺕٍ ﺑَﯿِّﻨَﺎﺕٍ ﻟِﯿُﺨْﺮِﺟَﮑُﻢ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺇِﻟَﯽ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ‏° ﺍﻭﺳﺖ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ‏( ﻣﺤﻤﺪ ‏) ﺁﯾﺎﺕ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ظلمات ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮐﻨﺪ

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﯼ ﯾُﻨَﺰِّﻝُ ﻋَﻠَﯽ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺁﯾَﺎﺕٍ ﺑَﯿِّﻨَﺎﺕٍ ﻟِﯿُﺨْﺮِﺟَﮑُﻢ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﺇِﻟَﯽ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ‏° ﺍﻭﺳﺖ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ‏( ﻣﺤﻤﺪ ‏) ﺁﯾﺎﺕ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ظلمات ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮐﻨﺪ

إتق شر من أحسنت إليه #الخط_العربي

Bader Aljafen on

إتق شر من أحسنت إليه #الخط_العربي

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ/ و اما در آن روز پرهیزگاران در جایگاهی امن و آسوده خواهند بود

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ/ و اما در آن روز پرهیزگاران در جایگاهی امن و آسوده خواهند بود

وما بكم من نعمة فمن الله #الخط_العربي

الخطاط محمد جمعان on

وما بكم من نعمة فمن الله #الخط_العربي

Pinterest
Search