Tamara Shanthikumar

Tamara Shanthikumar

Life doesn't give you the people you want, it gives you the people you need, to help you, to hurt you, to love you, to leave you, and to make you into the perso